1. Finansijska tržišta i berzanski menadžment

dr Žarko Ristić / dr Slobodan Komazec / dr Kristijan Ristić

Misterije savremenog novca u svim njegovim pojavnim oblicima dostigle su svoj najviši domet u sferi finansijskih tržišta i u svetu kapitala. “Danas samo jedan od deset hiljada ljudi poznaje monetarno pitanje, problem je u tome što ni njega ne susrećemo svakog dana. Ali, to je pitanje koje se postavlja svakodnevno” (Samuelson).

2. Fiskalna ekonomija i menadžment javnog sektora

dr Žarko Ristić / dr Slobodan Komazec / dr Kristijan Ristić

U ovoj inoviranoj, aktueliziranoj, modifikovanoj dopunjenoj verziji, knjiga obuhvata: I deo – Fiskalna teorija i politika (Poreska i budžetska ekonomija); II deo – Ekonomija javnih rashoda; III deo – Ekonomija javnih prihoda; IV deo – Fiskalna analiza i kvantitativna fiskalna ekonomija.

3. Ekonomska analiza

dr Slobodan Komazec / dr Žarko Ristić / dr Milija Bogavac / dr Kristijan Ristić /

I dok u promišljanjima ekonomista postoji istrajavanje u fundamentalnom razilaženju u temeljnim paradigmatskim opredeljenjima, „ideološka isključivost“ i polemičko sukobljavanje, dotle će to biti moćan katalizator intelektualne fermentacije i put koji doktrinarnom diverzitetu utvrdjuje neporecivu vrednost.

Iz redakture prof. dr Ljubomira Madžara

4. Makroekonomija

dr Kristijan Ristić / dr Slobodan Komazec / dr Žarko Ristić /

Makroekonomija proučava ekonomske agregatne veličine, odnosno bavi se proučavanjem problema društvene privrede, kao celine, gde se varijable svode na mali broj globalnih veličina, tj. kompleksnih agregatnih veličina. U tom smislu makroekonomija se bavi izučavanjem pojava, procesa i problema, kao što su: autput, bruto domaći proizvod, neto domaći proizvod, društveni bruto proizvod, društveni proizvod, nacionalni dohodak, potrošnja, štednja, investicije, ekonomski rast, spoljnotrgovinska razmena, društvena reprodukcija, platni bilans, ciklična kretanja privrede, budžet, fiskalna i monetarna politika, agregatna tražnja i ponuda, zaposlenost, inflacija.

5. Osnovi ekonomije

dr Slobodan Komazec / dr Žarko Ristić / dr Milija Bogavac / Dr Kristijan Ristić

Ekonomija je naučna disciplina koja proučava osnovna pravila ponašanja i ekonomske zakonitosti u privrednim aktivnostima. U tom smislu je predmet izučavanja ekonomije jpodeljen na dve glavne oblasti I to na mikroekonomiju koja proučava privredne subjekte (domaćinstva i preduzeća) sa stanovišta troškova proizvodnje, i makroekonomiju koja se bavi izučavanjem pojava i procesa kao što su: inflacija, nezaposlenost, monetarna I fiskala politika, ekonomija države, poreza, budžeta i raspodele. Udžbenik reprezentuje osnovne postulate i opšte poznata I prihvaćena mesta u ekonomiji kao nauci.

6. Poslovne i preduzetničke finansije

dr Kristijan Ristić / dr Žarko Ristić /

Poslovne finansije ili finansijski menadžment, izučavaju finansije preduzeća i finansijsko upravljanje u preduzeću. Odgovara na tri vrste pitanja: koju vrstu sredstava preduzeće treba da pribavi i čuva se, u kojem obimu, kako da ta sredstva finansira (upotrebi). Poslovne finansije izučavaju funkcijske odnose koji postoje unutar preduzeća, ali i eksterne, izmedju preduzeća, države, banke.

7. Globalni finansijski menadžment

dr Žarko Ristić / dr Slobodan Komazec / Dr Kristijan Ristić

Globalni finansijski menadžment jeste moderna, atraktivna i esencijalna ljudska aktvnost koja preduzetnički misli i tržišno dela u generisanju profita.

8. Međunarodno bankarstvo i institucionalni investitori

dr Kristijan Ristić / Slobodan Komazec / Dr Petar Belokapić / dr Žarko Ristić

Savremeno bankarstvo u svetu prolazi kroz novu fazu dubokog transformisanja Radi se ne samo o novim oblicima poslova vezanih za novčane operacije, već banke danas ulaze u sve veći spektar novih klasično nebankarskih poslova.

9. Monetarna ekonomija i bankarski menadžment

Dr Kristijan Ristić / dr Slobodan Komazec / dr Žarko Ristić

Današnji globalni svet jeste nepoznati svet novca, kapitala, štednje, investicija, berzi i berzanskog poslovanja koji se čini veoma komplikovanim, često neshvatljivim i nepredvidivim. Mada se čini da je odvojen od svakodnvevnog života, on direktno utiče na sve naše odluke, ponašanje, raspoloženje, planove i budućnost.

10. Tržište novca i kapitala

dr Žarko Ristić / dr Slobodan Komazec / dr Kristijan Ristić

Da li biste se snašli na berzi i u poslovanju na tržištu novca i kapitala, odnosno u poslovnim transakcijama sa bankama? Kada biste i u kakve HoV uložili svoj novac? Da li poznajete instrumente, institucije i mehanizam funkcionisanja tržišta novca i kapitala.