1. „FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI MENADŽMENT” – dr Žarko Ristić / dr Slobodan Komazec / dr Kristijan Ristić

Misterije savremenog novca u svim njegovim pojavnim oblicima dostigle su svoj najviši domet u sferi finansijskih tržišta i u svetu kapitala. “Danas samo jedan od deset hiljada ljudi poznaje monetarno pitanje, problem je u tome što ni njega ne susrećemo svakog dana. Ali, to je pitanje koje se postavlja svakodnevno” (Samuelson).

1. „FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI MENADŽMENT” – dr Žarko Ristić / dr Slobodan Komazec / dr Kristijan Ristić

Misterije savremenog novca u svim njegovim pojavnim oblicima dostigle su svoj najviši domet u sferi finansijskih tržišta i u svetu kapitala. “Danas samo jedan od deset hiljada ljudi poznaje monetarno pitanje, problem je u tome što ni njega ne susrećemo svakog dana. Ali, to je pitanje koje se postavlja svakodnevno” (Samuelson).

2. „FISKALNA EKONOMIJA I MENADŽMENT JAVNOG SEKTORA” – dr Žarko Ristić / dr Slobodan Komazec / dr Kristijan Ristić

U ovoj inoviranoj, aktueliziranoj, modifikovanoj dopunjenoj verziji, knjiga obuhvata: I deo – Fiskalna teorija i politika (Poreska i budžetska ekonomija); II deo – Ekonomija javnih rashoda; III deo – Ekonomija javnih prihoda; IV deo – Fiskalna analiza i kvantitativna fiskalna ekonomija.

2. „FISKALNA EKONOMIJA I MENADŽMENT JAVNOG SEKTORA” – dr Žarko Ristić / dr Slobodan Komazec / dr Kristijan Ristić

U ovoj inoviranoj, aktueliziranoj, modifikovanoj dopunjenoj verziji, knjiga obuhvata: I deo – Fiskalna teorija i politika (Poreska i budžetska ekonomija); II deo – Ekonomija javnih rashoda; III deo – Ekonomija javnih prihoda; IV deo – Fiskalna analiza i kvantitativna fiskalna ekonomija.

3. „EKONOMSKA ANALIZA” – Dr Slobodan Komazec / dr Žarko Ristić /  dr Milija Bogavac / dr Kristijan Ristić / 

Osnovni zadatak ekonomske analize je da utvrdi međuzavisnosti koje postoje među ekonomskim pojavama i procesima radi njihovog objašnjavanja i predviđanja . U tom kontekstu ekonomska analiza nastoji  da utvrdi  zajedničke karakteristike određenih ekonomskih pojava i procesa te i da utvrdi određene zakomernosti u njihovom kretanju. Ekonomska analiza je u svojoj osnovi primena  ekonomske teorije sa ciljem i u svrhu  rešavanja određenih ekonomskih problema u konkretnoj ekonomskoj situaciji.
 

3. „EKONOMSKA ANALIZA” – dr Slobodan Komazec / dr Žarko Ristić /  dr Milija Bogavac / Dr Kristijan Ristić / 

Osnovni zadatak ekonomske analize je da utvrdi međuzavisnosti koje postoje među ekonomskim pojavama i procesima radi njihovog objašnjavanja i predviđanja . U tom kontekstu ekonomska analiza nastoji  da utvrdi  zajedničke karakteristike određenih ekonomskih pojava i procesa te i da utvrdi određene zakomernosti u njihovom kretanju. Ekonomska analiza je u svojoj osnovi primena  ekonomske teorije sa ciljem i u svrhu  rešavanja određenih ekonomskih problema u konkretnoj ekonomskoj situaciji.
 

4 „MAKROEKONOMIJA” – dr Kristijan Ristić / dr Slobodan Komazec / dr Žarko Ristić / 

Makroekonomija proučava ekonomske agregatne veličine, odnosno bavi se proučavanjem problema društvene privrede, kao celine, gde se varijable svode na mali broj globalnih veličina, tj. kompleksnih agregatnih veličina. U tom smislu makroekonomija se bavi izučavanjem pojava, procesa i problema, kao što su: autput, bruto domaći proizvod, neto domaći proizvod, društveni bruto proizvod, društveni proizvod, nacionalni dohodak, potrošnja, štednja, investicije, ekonomski rast, spoljnotrgovinska razmena, društvena reprodukcija, platni bilans, ciklična kretanja privrede, budžet, fiskalna i monetarna politika, agregatna tražnja i ponuda, zaposlenost, inflacija.
 

4. „MAKROEKONOMIJA” – dr Kristijan Ristić / dr Slobodan Komazec / dr Žarko Ristić / 

Makroekonomija proučava ekonomske agregatne veličine, odnosno bavi se proučavanjem problema društvene privrede, kao celine, gde se varijable svode na mali broj globalnih veličina, tj. kompleksnih agregatnih veličina. U tom smislu makroekonomija se bavi izučavanjem pojava, procesa i problema, kao što su: autput, bruto domaći proizvod, neto domaći proizvod, društveni bruto proizvod, društveni proizvod, nacionalni dohodak, potrošnja, štednja, investicije, ekonomski rast, spoljnotrgovinska razmena, društvena reprodukcija, platni bilans, ciklična kretanja privrede, budžet, fiskalna i monetarna politika, agregatna tražnja i ponuda, zaposlenost, inflacija.
 

5. „MONETARNA EKONOMIJA I BANKARSKI MENADŽMENT” – dr Kristijan Ristić / dr Slobodan Komazec / dr Žarko Ristić / 

Monetarna politika je skup  mera i instrumenata kojima se u monetarnoj sferi društvene reprodukcije. Ona se bavi pitanjima oko regulacije nivoa, struktura i dinamika novčane mase, kao i cirkulacije novca u prometnim kanalima reprodukcije. Monetarna politika predstavlja primenjenu naučnu oblast koja se sastoji iz emisione, kreditne i devizne politike, a usko je povezana sa fiskalnom politikom u sklopu finansijske, odnosno makroekonomske politike. Navedeni udžbenik se bavi najektuelnijim pitanjima monetarne strategije i politike i bankarstva.
 

5. „MONETARNA EKONOMIJA I BANKARSKI MENADŽMENT” – dr Kristijan Ristić / dr Slobodan Komazec / dr Žarko Ristić / 

Monetarna politika je skup  mera i instrumenata kojima se u monetarnoj sferi društvene reprodukcije. Ona se bavi pitanjima oko regulacije nivoa, struktura i dinamika novčane mase, kao i cirkulacije novca u prometnim kanalima reprodukcije. Monetarna politika predstavlja primenjenu naučnu oblast koja se sastoji iz emisione, kreditne i devizne politike, a usko je povezana sa fiskalnom politikom u sklopu finansijske, odnosno makroekonomske politike. Navedeni udžbenik se bavi najektuelnijim pitanjima monetarne strategije i politike i bankarstva.
 

6. „OSNOVI EKONOMIJE” – dr Slobodan Komazec / dr Žarko Ristić / dr Milija Bogavac / Dr Kristijan Ristić

Ekonomija je naučna disciplina koja proučava osnovna pravila ponašanja i ekonomske zakonitosti u privrednim aktivnostima. U tom smislu je predmet izučavanja ekonomije jpodeljen na dve glavne oblasti I to na mikroekonomiju koja proučava privredne subjekte (domaćinstva i preduzeća) sa stanovišta troškova proizvodnje, i makroekonomiju koja se bavi izučavanjem pojava i procesa kao što su: inflacija, nezaposlenost, monetarna I fiskala politika,  ekonomija države, poreza, budžeta i raspodele. Udžbenik reprezentuje osnovne postulate i opšte poznata I prihvaćena mesta u ekonomiji kao nauci.
 

6. „OSNOVI EKONOMIJE” – dr Slobodan Komazec / dr Žarko Ristić / dr Milija Bogavac / dr Kristijan Ristić

Ekonomija je naučna disciplina koja proučava osnovna pravila ponašanja i ekonomske zakonitosti u privrednim aktivnostima. U tom smislu je predmet izučavanja ekonomije jpodeljen na dve glavne oblasti I to na mikroekonomiju koja proučava privredne subjekte (domaćinstva i preduzeća) sa stanovišta troškova proizvodnje, i makroekonomiju koja se bavi izučavanjem pojava i procesa kao što su: inflacija, nezaposlenost, monetarna I fiskala politika,  ekonomija države, poreza, budžeta i raspodele. Udžbenik reprezentuje osnovne postulate i opšte poznata I prihvaćena mesta u ekonomiji kao nauci.
 

7. „POSLOVNE I PREDUZETNIČKE FINANSIJE” – dr Kristijan Ristić /  dr Žarko Ristić / 

Poslovne finansije ili finansijski menadžment, izučavaju finansije preduzeća i finansijsko upravljanje u preduzeću. Odgovara na tri vrste pitanja: koju vrstu sredstava preduzeće treba da pribavi i čuva se, u kojem obimu, kako da ta sredstva finansira (upotrebi). Poslovne finansije izučavaju funkcijske odnose koji postoje unutar preduzeća, ali i eksterne, izmedju preduzeća, države, banke.
 

7. „POSLOVNE I PREDUZETNIČKE FINANSIJE” – dr Kristijan Ristić /  dr Žarko Ristić / 

Poslovne finansije ili finansijski menadžment, izučavaju finansije preduzeća i finansijsko upravljanje u preduzeću. Odgovara na tri vrste pitanja: koju vrstu sredstava preduzeće treba da pribavi i čuva se, u kojem obimu, kako da ta sredstva finansira (upotrebi). Poslovne finansije izučavaju funkcijske odnose koji postoje unutar preduzeća, ali i eksterne, izmedju preduzeća, države, banke.