E-legat knjiga

1. Berze i berzansko poslovanje

2. Akcionarstvo i hartije od vrednosti

3. Poreska i budžetska kontrola

4. Utvrđivanje i naplata javnih prihoda

5. Poreski i carinski sistem i politika

6. Budžet i trezor

7. Ekonomija kapitala i finansiranja razvoja

8. Ekonomija socijalng, zdravstvenog i penzijskog osiguranja

9. Finansijska makroekonomija