O institutu

Institutut za finansije i makroekonomsku politiku

Istraživačke i konsultantske aktivnosti instituta baziraju se na interdisciplinarnom pristupu, koji je u saglasnosti sa brzim razvojem ekonomskog i društvenog okruženja i trendovima globalizacije. Ovaj pristup omogućava da ekonomska istraživanja i konsultantske aktivnosti koje predstavljaju „core bussines“ aktivnosti instituta, budu povezana sa ostalim relevantnim aspektima privredjivanja i to društvenim, tehnološkim, institucionalnim i kulturološkim.

Metodologije koje primenjuje institut i koje su dodatno razvijane u samom institutu sa ciljem da na pravi način uvaže sve specifičnosti domaćeg okruženja, prihvaćene su i valorizovane od strane relevantnih međunarodnih organizacija i institucija. Primenjene metodologije omogućavaju raznovrsne komparativne studije i razmatranja, ekspertsku edukaciju, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou.

Institut kao istraživačka i konsultantska kuća, pruža usluge kako domaćim, tako i stranim kompanijama, institucijama i agencijama. To omogućava tržišno orijentisana i fleksibilni portfolio aktivnosti, koja obuhvata i kombinuje nekoliko segmenata i polja:

 • Konsultantske i savetodavne usluge
 • Ekonomske studije u finansijskom, bankarskom i industrijskom sektoru
 • Profesionalnu obuku kadrova i razvoj komtetencija menadžera u finansijskom, bankarskom i industrijskom sektoru:
  – Competency based management,
  – Professional behaviour output management,
  – Self transition to goal oriented manager
 • Izdavačku delatnost,
 • Organizaciju konferencija, seminara i diskusija.
 • Razvoj privatnog sektora, malih i srednjih preduzeća
 • Partnerstvo privatnog i javnog sektora
 • Regionalni razvoj i studije

Beograd, Kičeska 1, tel: 011 2452-283; 063 267-127; e-mail: institutfmp@yahoo.com