Zvanje:
DOKTOR EKONOMSKIH NAUKA

Trenutno angažovanje:
VANREDNI PROFESOR

Biografija

Kristijan Ristić je rođen u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju Ekonomsku školu sa odličnim uspehom i kao nosilac Vukove diplome. Osnovne studije završio je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu sa prosečnom ocenom 9.55 na smeru za Finansije, bankarstvo i osiguranje. Diplomirao na temu „Ocena boniteta i kreditna analiza u jugoslovenskom bankarstvu“ sa ocenom 10,00. Magistarske poslediplomske studije pohađao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu na smeru Fiskalni i monetarni menadžment i upravljanje društvenim delatnostima. Odbranio je magistarski rad pod naslovnom „Budžetska politika i ekonomska stabilnost“ i doktorsku disertaciju pod naslovom „Monetarna i fiskalna politika Evropske unije u uslovima globalne ekonomske krize“. U svojoj profesionalnoj karijeri radio je u Komercijalnoj banci i Banca Intesi na poslovima upravljanja ljudskim resursima i uspešno učestvovao na projektima strateškog planiranja i optimizacije poslovne mreže, razvoja efikasnosti prodajne sile, novog servisnog modela usluge klijentima kao i na projektu uvodenja modela elektronskog učenja kao efikasnijeg načina podizanja nivoa kompetencija zaposlenih. Tokom 2012 godine radio je i u Edukom Institutu u Beogradu na poziciji Direktora Instituta. Pored poslova rukovođenja Institutom radio je i na razvoju edukacionih programa iz oblasti finansija i bankarstva. Aktivan je član u Centru za edukaciju i obrazovanje pri Udruženju banaka Srbije i aktivan profesionalni predavač i trener u MNG Centru za razvoj ljudskih resursa i menadžment.Član je i Medjunarodnog naučnog foruma Dunav – reka saradnje, gde je i predsednik Programskog saveta. Od školske 2012/13. god., biran je za docenta na Univerzitetu za poslovne studije Banja Luka i na Univerzitetu Union iz Beograda za uže naučne oblasti: Monetarna ekonomija i bankarstvo, Fiskalna ekonomija i Teorijska ekonomija. Fokus i usmerenje u naučno istraživačkom radu je oblast Ekonomije i finansija Evropske unije, Monetarne ekonomije i bankarstva, Javnih finansija (poreska i budžetska politika) i menadžmenta javnog sektora, Održivog razvoja.

Dr Kristijan Ristić je aktivan učesnik brojnih međunarodnih i nacionalnih naučnih skupova i konferencija, kao recenzent i izlagač. Pored objavljenih više desetina naučnih radova, dr Kristijan Ristić je objavio i nekoliko univerzitetskih udžbenika i jednu monografiju, samostalno i u koautorstvu.

Obrazovne kvalifikacije

 • EKONOMSKI FAKULTET, UNIVERZITET U BEOGRADU

  1995-2002.

  Smer: Finansije, bankarstvo i osiguranje | Diplomski rad: Ocena boniteta u YU bankarstvu | Prosečna ocena na studijama 9,55

 • POSTDIPLOMSKE STUDIJE

  2002-2004.

  Fiskalni i monetarni menadžment i upravljanje društvenim delatnostima. Prosečna ocena na magistarskim studijama 10,00

 • MAGISTARSKA TEZA

  2009.

  Ekonomska stabilnost i budžetska ravnoteža

 • DOKTORSKA DISTERACIJA

  2011.

  Monetarna i fiskalna politika EU u uslovima globalne finansijske krize.

  Prijavljena teza druge doktorske disertacije: Uticaj finansijske krize na institucionalizaciju nove arhitekture finansisjke stabilnosti u Evropskoj uniji.

 • NAUČNO POLJE ISTRAŽIVANJA

  2014-

  Monetarne, javne finasnije i bankarstvo; Ekonomija i finansije EU, Održivi razvoj, Ekonomske doktrine i makroekonomska politika.

 • STRUČNO/NAUČNO POLJE INTERESOVANJA

  2016-

  Upravljanje ljudskim reusrsima u  bankarskom i finansijskom sektoru.

Veštine i sposobnosti

 • Lične sposobnosti

  Tim lider, inicijativan, vizionar, pragmatičan i fleksibilan.

 • Strani jezici:

  Engleski jezik (pisano i govorno – aktivno)
  Ruski jezik (pisano i govorno – aktivno )

 • Rad na računaru

  Kompletan Ms Office paket (viši nivo korišćenja)

Radno iskustvo

 • KOMERCIJALNA BANKA

  2004-2007.

  Savetnik za velike privredne subjekte

 • KOMERCIJALNA BANKA

  2007-2011

  Koordinator za obuku i razvoj zaposlenih

 • BANKA INTESA

  2011-2012.

  Šef službe za obuku i razvoj

 • ALFA UNIVERZITET

  2011 – 2012.

  Fakultet za trgovinu I bankarstvo, docent – uža naučna oblast: Bankarstvo

 • UNIVERZITET UNION

  2012 –

  Fakultet za poslovno industrijski menadžment – docent, uža načna oblast – Ekonomija

 • UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE BANJA LUKA, BIH, RS

  2012-

  Docent, uženaučne oblasti: Poslovne finansije, Monetarna ekonomija, Fiskalna ekonomija, Teorijska ekonomija

 • UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE, BANJA LUKA

  2016-

  Vanredni profesor, Uža naučna oblast – Monetarna ekonomija, Poslovne finansije

 • UNIVERZITET UNION – NIKOLA TESLA

  2017-

  Poslovni i pravni fakultet – Vanredni profesor | Uža naučna oblast – Ekonomija

 • UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE, BANJA LUKA

  2018-

  Vanredni profesor | Uža naučna oblast – Fiskalna ekonomija, Teorijska ekonomija

 • Trener za razvoj menadžerskih veština I consultant, MNG Centra Beograd

  2011-2017.

 • Izvršni trener za razvoj kompetencija menadžera u bankarskom I finansijskom sektoru, Institut za finansije i makroekonomsku politiku, Beograd

  2018-

Radno angažovan kao

kao predmetni i odgovorni nastavnik na predmetima:

POSLOVNI I PRAVNI FAKULTET,
UNIVERZITET UNION – NIKOLA TESLA, BEOGRAD:

Osnovi ekonomije, Poslovne finansije (akademske studije)
Industrijska ekonomija (master studije)
Preduzetnička ekonomija (doktorske studije)

FAKULTET ZA POSLOVNE I FINANSIJSKE STUDIJE:

Monetarne i javne finansije
Ekonomija EU
Monetarna ekonomija i bankarski menadžmet
Fiskalna ekonomija i menadžment javnog sektora (studije I ciklusa)
Finansijska tržišta i berzanski menadžment (studije II ciklusa)
Savremeno bankarstvo i monetarna ekonomija
Ekonomska i finansijska politika EU (studije III ciklusa)

Profesionalne kvalifikacije

 • Sertifikacija za internog trenera po EBRD metodologiji

  2007.

  European Bank for reconstruction and development

 • Sertifikacija za HR menadžere po CIPD London metodologiji

  2009.

 • Član Bank Fininga – Udruženje banaka Srbije

  2009.

  Sertifikovan trener:

  – Menadžmenta prodaje bankarskih proizvoda i servisa;
  – Poslovnog odnosa sa klijentima i CRM,
  – Nove bankarske tehnologije,
  – Prezentacione veštine i javni nastup;
  – Poslovna komunikacija,
  – Veštine rukovodjenja i ocena učinka zaposlenih.
  – Veštine lične I profesionalne efikasnosti.

 • Član Medjunarodnog naučnog foruma „Dunav reka saradnje“

  2013-

  Predsednik programskog Saveta stalnih konferencija i okruglih stolova u organizaciji Foruma: Održivo korišćenje prirodnih resursa I kulturnih spomenika

 • Osnivač i savetnik u Institutu za finansije i makroekonomsku politiku, Beograd.

  2016-

 • Član uredništva i recenzent, časopis Journal of economics, OIKOS institut, Bijeljina, Republika Srpska, BiH, www.oikosinstitute.com

  2017-

 • Član uredništva i recenzent, časopis Danubius, časopis za medjunarodnu saradnju, Medjunarodni naučni forum, Dunav reka saradnje.

  2017-

 • Recenzent i član organizacionog odbora

  2014-

  Međunarodna naučna konferencija Menadžmet, Poslovni i Prvni fakultet, Univerzitet Union – Nikola Tesla, Beograd

 • Recenzent i član organizacionog odbora

  2014-

  Teorija i praksa poslovnih studija, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka – Konferencija I kategorije – Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske

 • Predsednik naučnog saveta Stalne Otvorene Konferencije

  2018-

  Ekonomski i finansijski izazovi budućnosti zemalja u razvoju, Institut za finansije i makroekonomsku politiku Beograd

Dodatno obrazovanje i usavršavanja

 • UNIVERSITY OF GRENOBLE, EU ECONOMICS

  2009.

  Studijska poseta, Grenobl (Jun – Avgust)

 • EUROPEAN CENTRAL BANK, BRISEL, EU

  2011.

  Macroeconomic forecasting in euro area (Maj – Jun)

 • SCHOOL OF ECONOMICS, BARSELONA

  2012.

  Summer school of macroeconomics (Jul)

 • DRAEXLMAIER BUSSINES ACADEMY, MINHEN

  2015.

  Lidership development program (Jun)

 • MUNICH SCHOOL OF BUSINES AND ECONOMICS, MINHEN

  2015.

  Fuzzy forecasting and analisys (Jun)

 • UNIVERZITET LOMONOSOV, MOSKVA RUSIJA

  2016-

  Postdoktorsko istraživanje na temu:
  Inkluzivne strategije rasta (makroekonomija)
  (Dvogodišnji program)