Stranica je u pripremi…

1. Finansijska tržišta i berzanski menadžment

dr Žarko Ristić / dr Slobodan Komazec / dr Kristijan Ristić

Misterije savremenog novca u svim njegovim pojavnim oblicima dostigle su svoj najviši domet u sferi finansijskih tržišta i u svetu kapitala. “Danas samo jedan od deset hiljada ljudi poznaje monetarno pitanje, problem je u tome što ni njega ne susrećemo svakog dana. Ali, to je pitanje koje se postavlja svakodnevno” (Samuelson).

2. Fiskalna ekonomija i menadžment javnog sektora

dr Žarko Ristić / dr Slobodan Komazec / dr Kristijan Ristić

U ovoj inoviranoj, aktueliziranoj, modifikovanoj dopunjenoj verziji, knjiga obuhvata: I deo – Fiskalna teorija i politika (Poreska i budžetska ekonomija); II deo – Ekonomija javnih rashoda; III deo – Ekonomija javnih prihoda; IV deo – Fiskalna analiza i kvantitativna fiskalna ekonomija.