BIOGRAFIJA

BIOGRAFIJA

Cv2
Zvanje:
DOKTOR EKONOMSKIH NAUKA
Trenutno angažovanje:
VANREDNI PROFESOR
Kristijan Ristić je rođen u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju Ekonomsku školu sa odličnim uspehom i kao nosilac Vukove diplome. Osnovne studije završio  je na Ekonomskom fakultetu u  Beogradu sa prosečnom ocenom 9.55 na smeru za Finansije, bankarstvo i osiguranje. Diplomirao na temu „Ocena boniteta i kreditna analiza u jugoslovenskom bankarstvu“ sa ocenom 10,00. Magistarske poslediplomske studije pohađao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu na smeru Fiskalni i monetarni menadžment i upravljanje društvenim delatnostima. Odbranio je magistarski rad pod naslovnom „Budžetska politika i ekonomska stabilnost“ i doktorsku disertaciju pod naslovom „Monetarna i fiskalna politika Evropske unije u uslovima globalne ekonomske krize“.  U svojoj profesionalnoj karijeri radio je u Komercijalnoj banci i Banca Intesi na poslovima upravljanja ljudskim resursima i uspešno učestvovao na projektima strateškog planiranja i optimizacije poslovne mreže, razvoja efikasnosti prodajne sile, novog servisnog modela usluge klijentima  kao i na projektu uvodenja modela  elektronskog učenja kao efikasnijeg načina podizanja nivoa kompetencija zaposlenih.  Tokom 2012 godine  radio je i u Edukom Institutu u Beogradu na poziciji Direktora Instituta. Pored poslova rukovođenja Institutom radio je i na razvoju edukacionih programa iz oblasti finansija i bankarstva. Aktivan je član u Centru za edukaciju i obrazovanje pri  Udruženju banaka Srbije i aktivan profesionalni predavač i trener u MNG Centru za razvoj ljudskih resursa i menadžment.Član je i Medjunarodnog naučnog foruma Dunav – reka saradnje, gde je i predsednik Programskog saveta. Od školske 2012/13. god., biran je za docenta na Univerzitetu za poslovne studije Banja Luka i na Univerzitetu Union iz Beograda za uže naučne oblasti: Monetarna ekonomija i bankarstvo, Fiskalna ekonomija i Teorijska ekonomija. Fokus i usmerenje u naučno istraživačkom radu je oblast Ekonomije i finansija Evropske unije, Monetarne ekonomije i bankarstva, Javnih finansija (poreska i budžetska politika) i menadžmenta javnog sektora, Održivog razvoja.
Dr Kristijan Ristić je aktivan učesnik brojnih međunarodnih i nacionalnih naučnih skupova i konferencija, kao recenzent i izlagač. Pored objavljenih više desetina naučnih radova,  dr Kristijan Ristić je objavio i nekoliko univerzitetskih udžbenika i jednu monografiju, samostalno i u koautorstvu.
Cv2
Zvanje:
DOKTOR EKONOMSKIH NAUKA
Trenutno angažovanje:
VANREDNI PROFESOR
Kristijan Ristić je rođen u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju Ekonomsku školu sa odličnim uspehom i kao nosilac Vukove diplome. Osnovne studije završio  je na Ekonomskom fakultetu u  Beogradu sa prosečnom ocenom 9.55 na smeru za Finansije, bankarstvo i osiguranje. Diplomirao na temu „Ocena boniteta i kreditna analiza u jugoslovenskom bankarstvu“ sa ocenom 10,00. Magistarske poslediplomske studije pohađao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu na smeru Fiskalni i monetarni menadžment i upravljanje društvenim delatnostima. Odbranio je magistarski rad pod naslovnom „Budžetska politika i ekonomska stabilnost“ i doktorsku disertaciju pod naslovom „Monetarna i fiskalna politika Evropske unije u uslovima globalne ekonomske krize“.  U svojoj profesionalnoj karijeri radio je u Komercijalnoj banci i Banca Intesi na poslovima upravljanja ljudskim resursima i uspešno učestvovao na projektima strateškog planiranja i optimizacije poslovne mreže, razvoja efikasnosti prodajne sile, novog servisnog modela usluge klijentima  kao i na projektu uvodenja modela  elektronskog učenja kao efikasnijeg načina podizanja nivoa kompetencija zaposlenih.  Tokom 2012 godine  radio je i u Edukom Institutu u Beogradu na poziciji Direktora Instituta. Pored poslova rukovođenja Institutom radio je i na razvoju edukacionih programa iz oblasti finansija i bankarstva. Aktivan je član u Centru za edukaciju i obrazovanje pri  Udruženju banaka Srbije i aktivan profesionalni predavač i trener u MNG Centru za razvoj ljudskih resursa i menadžment.Član je i Medjunarodnog naučnog foruma Dunav – reka saradnje, gde je i predsednik Programskog saveta. Od školske 2012/13. god., biran je za docenta na Univerzitetu za poslovne studije Banja Luka i na Univerzitetu Union iz Beograda za uže naučne oblasti: Monetarna ekonomija i bankarstvo, Fiskalna ekonomija i Teorijska ekonomija. Fokus i usmerenje u naučno istraživačkom radu je oblast Ekonomije i finansija Evropske unije, Monetarne ekonomije i bankarstva, Javnih finansija (poreska i budžetska politika) i menadžmenta javnog sektora, Održivog razvoja.
Dr Kristijan Ristić je aktivan učesnik brojnih međunarodnih i nacionalnih naučnih skupova i konferencija, kao recenzent i izlagač. Pored objavljenih više desetina naučnih radova,  dr Kristijan Ristić je objavio i nekoliko univerzitetskih udžbenika i jednu monografiju, samostalno i u koautorstvu.

OBRAZOVNE KVALIFIKACIJE

1995-2002.
EKONOMSKI FAKULTET, UNIVERZITET U BEOGRADU
Smer: Finansije, bankarstvo i osiguranje
Diplomski rad: Ocena boniteta u YU bankarstvu
Prosečna ocena na studijama 9,55
2002-2004.
POSTDIPLOMSKE STUDIJE
Fiskalni i monetarni menadžment i upravljanje društvenim delatnostima. Prosečna ocena na magistarskim studijama 10,00
2009.
MAGISTARSKA TEZA
Ekonomska stabilnost i budžetska ravnoteža
2011.
DOKTORSKA DISTERACIJA
Monetarna i fiskalna politika EU u uslovima globalne finansijske krize
Prijavljena teza druge doktorske disertacije: Uticaj finansijske krize na institucionalizaciju nove arhitekture finansisjke stabilnosti u Evropskoj uniji.
NAUČNO POLJE ISTRAŽIVANJA
Monetarne, javne finasnije i bankarstvo; Ekonomija i finansije EU, Održivi razvoj, Ekonomske doktrine i makroekonomska politika.
STRUČNO/NAUČNO POLJE INTERESOVANJA
FUpravljanje ljudskim reusrsima u  bankarskom i finansijskom sektoru.

OBRAZOVNE KVALIFIKACIJE

dots_logo-23-cir-sajt2
1995-2002.
EKONOMSKI FAKULTET, UNIVERZITET U BEOGRADU
Smer: Finansije, bankarstvo i osiguranje
Diplomski rad: Ocena boniteta u YU bankarstvu
Prosečna ocena na studijama 9,55
2002-2004.
POSTDIPLOMSKE STUDIJE
Fiskalni i monetarni menadžment i upravljanje društvenim delatnostima. Prosečna ocena na magistarskim studijama 10,00
2009.
MAGISTARSKA TEZA
Ekonomska stabilnost i budžetska ravnoteža
2011.
DOKTORSKA DISTERACIJA
Monetarna i fiskalna politika EU u uslovima globalne finansijske krize
Prijavljena teza druge doktorske disertacije: Uticaj finansijske krize na institucionalizaciju nove arhitekture finansisjke stabilnosti u Evropskoj uniji.
NAUČNO POLJE ISTRAŽIVANJA
Monetarne, javne finasnije i bankarstvo; Ekonomija i finansije EU, Održivi razvoj, Ekonomske doktrine i makroekonomska politika.
STRUČNO/NAUČNO POLJE INTERESOVANJA
Upravljanje ljudskim reusrsima u  bankarskom i finansijskom sektoru.

RADNO ISKUSTVO

RADNO ISKUSTVO

2004-2007.
KOMERCIJALNA BANKA
Savetnik za velike privredne subjekte
2007-2011.
KOMERCIJALNA BANKA
Koordinator za obuku i razvoj zaposlenih
kom_bank
2004-2007.
KOMERCIJALNA BANKA
Savetnik za velike privredne subjekte
2007-2011.
KOMERCIJALNA BANKA
Koordinator za obuku i razvoj zaposlenih
2011-2012.
BANKA INTESA
Šef službe za obuku i razvoj
banca-intesa
2011-2012.
BANKA INTESA
Šef službe za obuku i razvoj
2011 – 2012.
ALFA UNIVERZITET
Fakultet za trgovinu I bankarstvo, docent – uža naučna oblast: Bankarstvo
2011 – 2012.
ALFA UNIVERZITET
Fakultet za trgovinu I bankarstvo, docent – uža naučna oblast: Bankarstvo
2012 –
UNIVERZITET UNION
Fakultet za poslovno industrijski menadžment,
docent, uža načna oblast – Ekonomija
union
2012 –
UNIVERZITET UNION
Fakultet za poslovno industrijski menadžment,
docent, uža načna oblast – Ekonomija
2012 –
UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE BANJA LUKA, BIH, RS
docent, uženaučne oblasti:
  • Poslovne finansije,
  • Monetarna ekonomija,
  • Fiskalna ekonomija,
  • Teorijska ekonomija
bl
2012 –
UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE BANJA LUKA, BIH, RS
docent, uženaučne oblasti:
Poslovne finansije,
Monetarna ekonomija,
Fiskalna ekonomija,
Teorijska ekonomija
2016 –
UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE, BANJA LUKA

Vanredni profesor,
Uža naučna oblast – Monetarna ekonomija, Poslovne finansije
union
2016 –
UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE, BANJA LUKA

Vanredni profesor,
Uža naučna oblast – Monetarna ekonomija, Poslovne finansije
2017 –
UNIVERZITET UNION – NIKOLA TESLA
Poslovni i pravni fakultet
Vanredni profesor
Uža naučna oblast – Ekonomija
union
2017 –
UNIVERZITET UNION – NIKOLA TESLA
Poslovni i pravni fakultet
Vanredni profesor
Uža naučna oblast – Ekonomija
2018 –
UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE, BANJA LUKA

Vanredni profesor
Uža naučna oblast – Fiskalna ekonomija, Teorijska ekonomija
union
2018 –
UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE, BANJA LUKA

Vanredni profesor
Uža naučna oblast – Fiskalna ekonomija, Teorijska ekonomija
2011 – 2017.
Trener za razvoj menadžerskih veština I consultant, MNG Centra Beograd
union
2011 – 2017.
Trener za razvoj menadžerskih veština I consultant, MNG Centra Beograd
2018 –
Izvršni trener za razvoj kompetencija menadžera u bankarskom I finansijskom sektoru, Institut za finansije i  makroekonomsku politiku, Beograd
union
2018 –
Izvršni trener za razvoj kompetencija menadžera u bankarskom I finansijskom sektoru, Institut za finansije i  makroekonomsku politiku, Beograd

RADNO ANGAŽOVAN KAO PREDMETNI I ODGOVORNI NASTAVNIK NA PREDMETIMA:

POSLOVNI I PRAVNI FAKULTET, UNIVERZITET UNION – NIKOLA TESLA, BEOGRAD:

Osnovi ekonomije, Poslovne finansije (akademske studije)
Industrijska ekonomija (master studije)
Preduzetnička ekonomija (doktorske studije)
union
POSLOVNI I PRAVNI FAKULTET, UNIVERZITET UNION – NIKOLA TESLA, BEOGRAD:

Osnovi ekonomije, Poslovne finansije (akademske studije)
Industrijska ekonomija (master studije)
Preduzetnička ekonomija (doktorske studije)
FAKULTET ZA POSLOVNE I FINANSIJSKE STUDIJE:
Monetarne i javne finansije
Ekonomija EU
Monetarna ekonomija i bankarski menadžmet
Fiskalna ekonomija i menadžment javnog sektora (studije I ciklusa)
Finansijska tržišta i berzanski menadžment (studije II ciklusa)
Savremeno bankarstvo i monetarna ekonomija
Ekonomska i finansijska politika EU (studije III ciklusa)
bl
FAKULTET ZA POSLOVNE I FINANSIJSKE STUDIJE:
Monetarne i javne finansije
Ekonomija EU
Monetarna ekonomija i bankarski menadžmet
Fiskalna ekonomija i menadžment javnog sektora (studije I ciklusa)
Finansijska tržišta i berzanski menadžment (studije II ciklusa)
Savremeno bankarstvo i monetarna ekonomija
Ekonomska i finansijska politika EU (studije III ciklusa)

PROFESIONALNE KVALIFIKACIJE

2007.
Sertifikacija za internog trenera po EBRD metodologiji – European Bank for reconstruction and development
2009.
Sertifikacija za HR menadžere po CIPD London metodologiji
2009.
Član Bank Fininga – Udruženje banaka Srbije
Sertifikovan trener:
– Menadžmenta prodaje bankarskih proizvoda i servisa;
– Poslovnog odnosa sa klijentima i CRM,
– Nove bankarske tehnologije,
– Prezentacione veštine i javni nastup;
– Poslovna komunikacija,
– Veštine rukovodjenja i ocena učinka zaposlenih.
– Veštine lične I profesionalne efikasnosti.
2013 –
Član je Medjunarodnog naučnog foruma „Dunav reka saradnje“, Predsednik programskog Saveta stalnih konferencija i okruglih stolova u organizaciji Foruma: Održivo korišćenje prirodnih resursa I kulturnih spomenika
2016 –
Osnivač  i savetnik u Institutu za finansije i makroekonomsku politiku, Beograd.
2017 –
Član uredništva i recenzent, časopis Journal of economics, OIKOS institut, Bijeljina, Republika Srpska, BiH, www.oikosinstitute.com
2017 –
Član uredništva i recenzent, časopis Danubius, časopis za medjunarodnu saradnju, Medjunarodni naučni forum, Dunav reka saradnje. 
2014 –
Recenzent i član organizacionog odbora – Međunarodna naučna konferencija Menadžmet, Poslovni i Prvni fakultet, Univerzitet Union – Nikola Tesla, Beograd
2014 –
Recenzent i član organizacionog odbora – Teorija i praksa poslovnih studija, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka – Konferencija I kategorije – Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
2018 –
Predsednik  naučnog saveta Stalne Otvorene Konferencije: Ekonomski i finansijski izazovi budućnosti zemalja u razvoju, Institut za finansije i makroekonomsku politiku Beograd

PROFESIONALNE KVALIFIKACIJE

2007.
EUROPEN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
Sertifikacija za internog trenera po EBRD metodologiji
2009.
Sertifikacija za HR menadžere po CIPD London metodologiji
2009.
Član Bank Fininga – Udruženje banaka Srbije
2010.
Sertifikovan trener iz oblasti prodaje bankarskih proizvoda , EECD Beograd
Sertifikovan trener:
Menadžmenta prodaje bankarskih proizvoda i servisa,
Poslovnog odnosa sa klijentima i CRM,
Nove bankarske tehnologije,
Prezentacione veštine i javni nastup;
Poslovna komunikacija,
Veštine rukovodjenja i ocena učinka zaposlenih.
Veštine lične I profesionalne efikasnosti.
2013 –
Član je Medjunarodnog naučnog foruma „Dunav reka saradnje“, Predsednik programskog Saveta stalnih konferencija i okruglih stolova u organizaciji Foruma: Održivo korišćenje prirodnih resursa I kulturnih spomenika
2016 –
Osnivač  i savetnik u Institutu za finansije i makroekonomsku politiku, Beograd.
2017 –
Član uredništva i recenzent, časopis Journal of economics, OIKOS institut, Bijeljina, Republika Srpska, BiH, www.oikosinstitute.com
2017 –
Član uredništva i recenzent, časopis Danubius, časopis za medjunarodnu saradnju, Medjunarodni naučni forum, Dunav reka saradnje.
2014 –
Recenzent i član organizacionog odbora – Međunarodna naučna konferencija Menadžmet, Poslovni i Prvni fakultet, Univerzitet Union – Nikola Tesla, Beograd
2014 –
Recenzent i član organizacionog odbora – Teorija i praksa poslovnih studija, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka – Konferencija I kategorije – Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
2018 –
Predsednik  naučnog saveta Stalne Otvorene Konferencije: Ekonomski i finansijski izazovi budućnosti zemalja u razvoju, Institut za finansije i makroekonomsku politiku Beograd

DODATNO OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA

DODATNO OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA

2009.
UNIVERSITY OF GRENOBLE, EU ECONOMICS
Studijska poseta, Grenobl
(Jun – Avgust)
grenoble
2009.
UNIVERSITY OF GRENOBLE, EU ECONOMICS
Studijska poseta, Grenobl
(Jun – Avgust)
2011.
EUROPEAN CENTRAL BANK, BRISEL, EU
Macroeconomic forecasting in euro area
(Maj – Jun)
EU
2011.
EUROPEAN CENTRAL BANK, BRISEL, EU
Macroeconomic forecasting in euro area
(Maj – Jun)
2012.
SCHOOL OF ECONOMICS, BARSELONA
Summer school of macroeconomics
(Jul)
barselona
2012.
SCHOOL OF ECONOMICS, BARSELONA
Summer school of macroeconomics
(Jul)
2015.
DRAEXLMAIER BUSSINES ACADEMY, MINHEN
Lidership development program
(Jun)
D
2015.
DRAEXLMAIER BUSSINES ACADEMY, MINHEN
Lidership development program
(Jun)
2015.
MUNICH SCHOOL OF BUSINES AND ECONOMICS, MINHEN
Fuzzy forecasting and analisys
(Jun)
minhen
2015.
MUNICH SCHOOL OF BUSINES AND ECONOMICS, MINHEN
Fuzzy forecasting and analisys
(Jun)
2016. –
UNIVERZITET LOMONOSOV, MOSKVA RUSIJA
Postdoktorsko istraživanje na temu:
Inkluzivne strategije rasta (makroekonomija)
(Dvogodišnji program)
moskva
2016. –
UNIVERZITET LOMONOSOV, MOSKVA RUSIJA
Postdoktorsko istraživanje na temu:
Inkluzivne strategije rasta (makroekonomija)
(Dvogodišnji program)

VEŠTINE I SPOSOBNOSTI

VEŠTINE I SPOSOBNOSTI

Tim lider, inicijativan, vizionar, pragmatičan i fleksibilan.

Strani jezici:
Engleski jezik (pisano i govorno – aktivno)
Ruski jezik (pisano i govorno – aktivno )

Kompletan Ms office paket (viši nivo korišćenja)

2016. –
Tim lider, inicijativan, vizionar, pragmatičan i fleksibilan.
Strani jezici: Engleski jezik (pisano i govorno – aktivno) – Ruski jezik (pisano i govorno – aktivno )
Kompletan Ms office paket (viši nivo korišćenja)